Kopie  IPC web 006

Inovačné partnerské centrum je záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20f  Občianskeho zákonníka. Bolo založené podpisom zakladateľskej zmluvy a následnou registráciou tromi subjektmi:

 • Prešovský samosprávny kraj
 • Prešovská univerzita
 • Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Sídlo združenia je  Hlavná 139, 080 01 Prešov a je založené na dobu neurčitú.

Cieľom združenia je inštitucionálne zabezpečovanie infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj spolupráce podnikov s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami v regiónoch, pre vzdelávanie pracovnej sily podľa požiadaviek podnikateľov a  posilnenie a rozvoja spolupráce univerzít, výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi  na regionálnej a nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Predmetom činnosti združenia je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni NUTS III, správa inovačných nástrojov, poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov, poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako základu stratégií regionálneho rozvoja, nadväzovanie kontaktov s investormi a zabezpečovanie vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou IPC.

Orgány združenia:

Správna rada:

 1. PaeDr. Martina Slivková, PhD., Prešovský samosprávny kraj
 2. prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Prešovský samosprávny kraj
 3. Mgr. Štefan Pčola, Prešovský samosprávny kraj
 4. doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 5. Ing.Artúr Benes, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Dozorná rada:

 1. Ing Mária Nováková, Prešovská univerzita v Prešove 
 2. Ing. Peter Sokol, Prešovský samosprávny kraj
 3. Ján Hirčko, Prešovský samosprávny kraj

Riaditeľ združenia: Mgr. Jozef Šimko