ANALÝZA OBJEKTOV prírodného a kultúrneho dedičstva,turistických zaujímavosti, gastronomických a hotelových zariadení v blízkosti SFKD

na území Košického a Žilinského kraja

Stanovy a dodatok č.1,2 záujmového združenia právnických osôb (IPC)

Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb (IPC)

Regionálna rozvojová stratégia Inovačného partnerského centra

Strategy of the Digital Transformation of Slovakia 2030

Regionálna inovačná stratégia PSK 2015-2020

Program hospodárského a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020

Inovatívne Slovensko východiská a výzvy SIEA

Branding - Sprievodca značkou

Svatomarianska put - DIZAJN MANUAL - web

Memorandum o spolupráci

Stratégia rozvoja pútnickej cesty

Výberové konanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č.1

Výzva na prekladanie ponúk -Beseda 1 a 2

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

ENTER-transfer_Project Communication Strategy

ENTER-transfer_Overview of the legislative framework within and outside of the CE area and Report on national/EU-wide business transfer supporting schemes/initiatives and existing knowledge 

ENTER-transfer_Report on the obstacles and challenges to the business succession and identification of stakeholders

 Výzva na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu

Manuál pre žiadateľa

Schéma podpory formou Inovačných voucherov

Žiadosť o Inovačný voucher

Ponukový list

Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia podpory

Zmluva o poskytnutí podpory formou Inovačných voucherov

Akceptácia výstupov Inovačného vouchera

Žiadosť o preplatenie Inovačného vouchera