Inovačné partnerské centrum vstupuje do ďalšieho projektu s názvom GreenFilmTourism. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

Počet ostatných partnerov: 5

 PW / VP: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielsko-Białej

 P1: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

 P2: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie 

 P3: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 P4: Inovačné partnerské centrum, Prešov 

 P5: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Začiatok projektu: 01. 11. 2020

Ukončenie projektu:31. 10. 2022

Celková hodnota projektu: 908 568,36 €        

Financovanie z prostriedkov EFRR: 772 283,09 €

Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

Schválený rozpočet pre IPC vo výške: 135 513,80 €

 Financovanie:

 • EFRR: 85% - 115 186,73 €
 • Štátny rozpočet: 5% - 6787,69 €
 • Iné štátne verejné prostriedky: 9,99% - 13 539,38 €

 Hlavný cieľ projektu:

 Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Špecifický cieľ:

 • Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Projektové aktivity/Vecné úlohy:

 • Vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti v troch jazykoch (PL, SK, ENG)
 • Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti
 • Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva
 • Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničnej oblasti
 • Propagácia projektu (Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu)
 • Riadenie projektu

 

Výsledky projektu:

Projekt vytvára pridanú hodnotu na oboch stranách hranice v celej oblasti PL-SR. Vďaka projektu dochádza k vytvorenie integrovaného systému informácií, vzdelávania a propagácie filmového dedičstva v oblasti cezhraničnej spolupráce. Projekt prispeje ku konkurencie schopnosti pohraničných regiónov, k budovaniu znalostnej ekonomiky, tvorivých odvetví a služieb a zvýši kvantitu a kvalitu cezhraničných iniciatív. Projekt pomôže obyvateľom periférnych prihraničných oblastí vytvárať nové a posilňovať stabilne existujúce pracovné miesta, čo prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľstva v prihraničných regiónoch. Pridanou hodnotou projektu, ku ktorej dôjde na oboch stranách hranice je zvýšenie počtu turistov v súvislosti so zvýšením viditeľnosti a príťažlivosti pohraničných oblastí PL-SR. Okrem toho bude prínosom zvýšenie počtu filmových a televíznych produkcií pomocou noriem a usmernení, ktoré uprednostňujú ochranu a zachovanie prírodného prostredia.

Výsledky pre miestnu spoločnosť:

 • Lepšia identifikácia osôb s miestom pôvodu a pobytu.
 • Zvyšovanie povedomia o hodnote a atraktívnosti vlastného regiónu.
 • Nové pracoviská – aktivácia existujúcich a vytváranie nových.
 • Zlepšenie kvality života – zvýšenie počtu turistov povedie k posilneniu tejto oblasti, menej zásahov do prostredia zvýši pohodlie obyvateľov.
 • Zvýšenie príťažlivosti pohraničných oblastí a podpora ich kultúry.

Ďalšie výstupy:

 • Zvýšenú motiváciu vybrať si turistickú motiváciu týkajúcu sa miest, prírodných a kultúrnych pamiatok vo filmoch.
 • Zvýšenú spokojnosť turistov s poskytovaním nových produktov cestovného ruchu zvýšenú prepojenosť cestovného ruchu a súvisiacich služieb v danej oblasti.
 • Rozšírená turistická ponuka ponúkajúca viac príležitostí na voľný čas a kombináciu rekreácie s vzdelávacími aktivitami na zachovanie, propagáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Jasne stanovené normy a usmernenia pre filmový a televízny sektor o ochrane a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vstup do projektu potvrdil svojim podpisom na zmluve riaditeľ IPC Mgr. Jozef Šimko v piatok 9.10. 2020 na pôde Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove.