Projekt ENTER-transfer

Inovačné partnerské centrum

Ukončenie projektu ENTER-transfer so sebou prinieslo splnenie očakávaných cieľov, a to v podobe vývoja inovatívnej online platformy a súboru nástrojov podporujúcich nástupníctvo v podmienkach malých a stredných firiem, ktoré sa stáva jedným z významných tém súčasnosti v strednej Európe.

Nakoľko množstvo fungujúcich rodinných firiem každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu ich neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti, uvedené výstupy financované Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg CENTRAL EUROPE“ dokážu zefektívniť a zdynamizovať celý proces nástupníctva, ktorý bol počas troch rokov trvania projektu “ENTER-transfer - rozvoj ekonomických a sociálnych inovácií vytvorením prostredia umožňujúceho nástupníctvo firiem“ ústrednou témou.

Na pôde hlavného projektového partnera Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) boli preto oficiálne odprezentované a spustené do užívania projektové výstupy „Enterprise Transfer platforma“ umožňujúca realizáciu nástupníctva firiem na medzinárodnej úrovni a „Toolbox pre podporu nástupníctva“.

Zámerom Inovačného partnerského centra, ako jedného z projektových partnerov konzorcia Enter-transfer, je inštitucionálne zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej politiky v regiónoch v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou Slovenskej republiky, znovu obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni.

Online portál spájajúci spoločnosti hľadajúce nástupníkov a mladých spoločností s ambíciou prevziať vedenie inej firmy tak významne prispeje a dokáže akcelerovať  aktivity Inovačného centra v dlhodobom horizonte.

Projekt ENTER-transfer trvajúci tri roky s celkovým rozpočtom dva milióny eur bol financovaný Programom Európskej teritoriálnej spolupráce „Interreg Stredná Európa“, ktorý poskytol vyše 1,7 milióna eur a spolufinancovaný z národných zdrojov.

Do projektu sa zapojilo osem inštitúcií z piatich piatich krajín EÚ:

  1.  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  2. Inovačné partnerské centrum, Prešov
  3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
  4. Juhočeský vedecko-technický park, České Budějovice, Česká republika
  5. Hornorakúska hospodárska agentúra, Mechatronický klaster, Linz, Rakúsko
  6. Univerzita aplikovaných vied Dolného Rakúska, Wels, Rakúsko
  7. Regionálna rozvojová agentúra regiónu Dubrovník – Neretva - DUNEA, Chorvátsko
  8. Inštitút pre udržateľné technológie – Národný výskumný inštitút, Radom, Poľsko

***

V Prešove dňa 15. júna 2020

Jozef Šimko
riaditeľ Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov