Úvod:
Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu podnikateľov a inštitúcií s vedecko-výskumnými kapacitami na menších spoločných projektoch. Realizácia inovačných voucherov je súčasťou Regionálnej inovačnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja. Je v súlade s výstupmi projektu RAPIDE, v rámci ktorého PSK ako partner, pilotne riešil využitie systému inovačných voucherov v regióne. Inovačný voucher je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešiteľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľ:
Cieľom je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s výskumno-vývojovými pracoviskami.

Realizátor podpory:
Inovačné partnerské centrum (IPC), ktorého zakladateľmi sú Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita a Agentúra regionálneho rozvoja PSK.

Riešiteľ:
Riešiteľom sú subjekty, ktoré majú výskumné kapacity Prešovskej univerzity.

Žiadateľ - príjemca voucheru:
Príjemcami podpory sú fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov), so sídlom v Prešovskom kraji, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Prešovského kraja a spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku.

Výška podpory:
Podpora poskytnutá realizátorom podpory jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% ceny realizovanej zákazky. Hodnota podpory na jeden voucher je vždy 3000 €. Celková čiastka pre rok 2014 je 15 000 €.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o Inovačný voucher podávajú žiadatelia na základe výzvy, v písomnej a elektronickej forme.
Žiadosť pozostáva z vyplneného formulára žiadosti a dokumentov požadovaných ako povinné prílohy pri predložení žiadosti.
Uzatvorenú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v tlačenej podobe (1x originál a 2x kópia) a v elektronickej podobe (1 x) na dátovom nosiči CD, alebo DVD, je potrebné označiť názvom „Inovačné vouchre 2014“ a zaslať poštou na adresu určenú na podanie žiadostí.

Termín podávania žiadostí: 1.12.2014 – 28.2.2015
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty.

Adresa na podanie žiadosti je:
Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Časový harmonogram realizácie:
Podanie žiadosti: do 28.2.2015
Zverejnenie úspešných žiadateľov: do 31.3.2015
Realizácia projektu: maximálne 12 mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí podpory.

Povinné prílohy pri predložení žiadosti:

  • Ponukový list
  • Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia dotácie
  • Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 90 kalendárnych dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Ďalšie informácie:
Na poskytnutie Inovačného vouchera nie je právny nárok.

Kontakt:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
Ing. Július Takáč, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 051/7081 905
RNDr. Ivanna Šipošová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 051/7081 903

Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Mgr. Mária Stachurová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 051/ 7563 159